Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Amundi

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

*Důležitá upozornění společností skupiny Amundi

  I. Tato vebová prezentace společností skupiny Amundi v České republice představuje souhrn informací a dat o podílových fondech distribuovaných v ČR a investičních službách nabízených v ČR. Dále jsou na tomto místě publikovány zprávy, komentáře, studie a další články související s kolektivním investováním a kapitálovými trhy. Skupina Amundi sestává ze společností založených dle různých jurisdikcí, jejich předmětem činnosti je správa aktiv.

  II. Na webových stránkách jsou uveřejňovány informace o fondech, pro které mají společnosti skupiny Amundi v ČR oprávnění nabízet, vydávat a zpětně odkupovat podílové listy.

  III. Sdělení obsažená na těchto stránkách mají za cíl rychle a pohotově přinášet aktuální informace o fondech a událostech.

  Uvažujete–li o investici do některého z prezentovaných fondů, pak:

  • dříve než se rozhodnete investovat, seznamte se s prospekty a Sděleními klíčových informací (dále v tomto dokumentu jen „KIID“) zahraničních fondů nebo se statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, kde jsou uvedeny také informace o rizicích spojených s těmito produkty. Tyto prospekty a statuty a KIIDy lze také získat zdarma v Klientském centru, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 či prostřednictvím bezplatné linky 800 118 844;
  • seznamte se s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice v dané zemi, mějte na paměti, že investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký byl původně očekáván. Investování zahrnuje určitá rizika jako např. politická či měnová. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se můžou měnit;
  • doporučujeme Vám, abyste se svým osobním bankéřem nebo finančním poradcem pečlivě projednali svou toleranci vůči investičnímu riziku.

  IV. Webová prezentace je průběžně doplňována a aktualizována, přičemž u každé informace je uvedeno datum publikace. Aktuální a historické hodnoty a další údaje vztahující se k fondům jsou zpracovány z relevantních databází. Klíčové dokumenty fondů – statuty a KIIDy Českých fondů skupiny Amundi, prospekty a KIIDy zahraničních fondů, KIIDy a výroční zprávy fondů jsou věrnou kopií jejich tištěných vydání. U převzatých informací a textů je vždy uveden jejich zdroj a datum.

  V. Na těchto webových stránkách někdy uvádíme pouze zkrácené názvy nebo české překlady fondů. Úplné názvy fondů jsou k dispozici ve statutech a prospektech těchto fondů. Pojmy „fondy skupiny Amundi“ nebo „fondy Amundi“ se rozumí fondy a investiční řešení vytvářené, obhospodařované nebo nabízené jednotlivými společnostmi skupiny Amundi a distribuované v příslušných regionech světa.

  VI. Zpracování osobních údajů

  Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. :

  1. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 63078295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „PIC“) je správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, jako osoba, které PIC svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, je pak zpracovatelem osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů. PIC je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00003941, bližší údaje jsou k dispozici ve veřejném registru zpracování osobních údajů: http://www.uoou.cz/regReport.aspx?job=1&id=-121699. PIC při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekt údajů (zejména klient) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů.

  2. PIC, resp. osoby, kterým PIC svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, provádí zpracování osobních údajů ve smyslu: (i) zpracování nezbytného pro dodržení právní povinnosti správce osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinnosti správce osobních údajů stanovených zvláštními zákona pro zajištění předcházení trestné činnosti ve smyslu § 3 odst. 6 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů; (ii) zpracování nezbytného pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta. Toto zpracování osobních údajů je PIC oprávněna provádět bez souhlasu klienta. Právní povinnosti správce osobních údajů ve smyslu výše uvedeném vyplývají především ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 253/2008 Sb.“).

  3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje primárně osobní údaje sdělené klientem v rámci sjednání příslušného smluvního vztahu (vč. údajů ve smyslu povinnosti identifikace resp. kontroly klienta podle Zákona č. 253/2008 Sb., kontaktních a platebních údajů klienta apod.), a dále pak údaje, které se správce osobních údajů dozví v rámci plnění předmětného smluvního vztahu.

  4. Účelem zpracování výše popsaných osobních údajů je výhradně plnění právních povinností správce osobních údajů a dále zpracování nezbytné pro plnění příslušného smluvního vztahu. Pro vyloučení pochybností PIC výslovně upozorňuje klienta, že v případě, kdy uzavírá smluvní vztah s PIC prostřednictvím oprávněné banky, resp. oprávněné osoby ve smyslu statutů otevřených podílových fondů obhospodařovaných PIC (zejm. investičního zprostředkovatele podle ZPKT), dochází nutně z povahy věci k předávání osobních údajů a dalších údajů týkajících se klienta mezi společností, které PIC svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, a oprávněnou bankou, resp. oprávněnou osobou.

  5. Osobní údaje klienta zpracovává PIC a případně zpracovatelé v rámci a za podmínek příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, kterými jsou zásadně: (i) osoba, které PIC svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním; (ii) oprávněná banka, resp. oprávněné osoby ve smyslu statutu; (iii) osoby oprávněné k vedení evidencí (zaknihovaných) investičních nástrojů; (iv) depozitář Fondu. K osobním údajům klienta mají vedle PIC (tj. včetně jejich zaměstnanců) přístup výhradně výše uvedené osoby podílející se na zpracování, případně osoby oprávněné k tomu na základě zvláštního zákona (například Česká národní banka apod.).

  6. Způsob zpracování osobních údajů klienta zahrnuje jak ruční, tak automatické zpracování (v rámci informačního systému). Ke zpracování dochází vždy za podmínek stanovených v příslušných technicko-organizačních opatřeních ve smyslu § 13 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou PIC zásadně zpracovávány v sídle osoby, které PIC svěřila výkon činností souvisejících s kolektivním investováním, ke zpracování osobních údajů může docházet i v sídlech, resp. jiných provozovnách zpracovatelů, se kterými PIC uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů.

  7. Doba, po kterou jsou zpracovávány jednotlivé osobní údaje klienta, je stanovena právními předpisy aplikovanými na PIC jako obchodní společnost a investiční společnost a PIC nezpracovává osobní údaje klientů nad rámec příslušných zákonných lhůt.

  8. Osobní údaje klienta v rozsahu jméno, příjmení a adresa mohou být předány jinému správci osobních údajů v případě, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a klient s tímto postupem nevyslovil písemný nesouhlas.

  Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.:

  1. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 25684558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483 (dále jen „PAM“) je správcem osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). PAM je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00003394, bližší údaje jsou k dispozici ve veřejném registru zpracování osobních údajů: https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp. PAM při zpracování osobních údajů dbá, aby subjekt údajů (zejména zákazník) neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů.

  2. PAM provádí zpracování osobních údajů ve smyslu: (i) zpracování nezbytného pro dodržení právní povinnosti správce osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění povinnosti správce osobních údajů stanovených zvláštními zákony pro zajištění předcházení trestné činnosti ve smyslu § 3 odst. 6 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů; (ii) zpracování nezbytného pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh zákazníka. Toto zpracování osobních údajů je PAM oprávněna provádět bez souhlasu zákazníka. Právní povinnosti správce osobních údajů ve smyslu výše uvedeném vyplývají především ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 253/2008 Sb.“).

  3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zahrnuje primárně osobní údaje sdělené zákazníkem v rámci sjednání příslušného smluvního vztahu (vč. údajů ve smyslu povinnosti identifikace, resp. kontroly zákazníka podle Zákona č. 253/2008 Sb., vyhodnocení přiměřenosti případně vhodnosti podle ZPKT, kontaktních a platebních údajů zákazníka apod.), a dále pak údaje, které se správce osobních údajů dozví v rámci plnění předmětného smluvního vztahu.

  4. Účelem zpracování výše popsaných osobních údajů je výhradně plnění právních povinností správce osobních údajů a dále zpracování nezbytné pro plnění příslušného smluvního vztahu. Pro vyloučení pochybností PAM výslovně upozorňuje zákazníka, že v případě, kdy uzavírá smluvní vztah s PAM prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu příslušných obchodních podmínek (zejm. investičního zprostředkovatele podle ZPKT), dochází nutně z povahy věci k předávání osobních údajů a dalších údajů týkajících se zákazníka mezi PAM a oprávněnou osobou.

  5. Osobní údaje zákazníka zpracovává PAM a případně v rámci a za podmínek příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatelé, kterými jsou zásadně: (i) oprávněné osoby ve smyslu příslušných obchodních podmínek; (ii) osoby oprávněné k vedení evidencí (zaknihovaných) investičních nástrojů. K osobním údajům zákazníka mají vedle PAM (tj. včetně jejich zaměstnanců) přístup výhradně výše uvedené osoby podílející se na zpracování, případně osoby oprávněné k tomu na základě zvláštního zákona (například Česká národní banka apod.).

  6. Způsob zpracování osobních údajů zákazníka zahrnuje jak ruční, tak automatické zpracování (v rámci informačního systému). Ke zpracování dochází vždy za podmínek stanovených v příslušných technicko-organizačních opatřeních ve smyslu § 13 Zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou PAM zásadně zpracovávány v sídle PAM. Ke zpracování osobních údajů může docházet i v sídlech, resp. jiných provozovnách zpracovatelů, se kterými PAM uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů.

  7. Doba, po kterou jsou zpracovávány jednotlivé osobní údaje zákazníka, je stanovena právními předpisy aplikovanými na PAM jako obchodní společnost a obchodníka s cennými papíry a PAM nezpracovává osobní údaje zákazníků nad rámec příslušných zákonných lhůt.

  8. Osobní údaje zákazníka v rozsahu jméno, příjmení a adresa mohou být předány jinému správci osobních údajů v případě, že údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb a zákazník s tímto postupem nevyslovil písemný nesouhlas.

  VII. Výbor pro audit

  Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. :

  Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., je jako investiční společnost subjektem veřejného zájmu podle § 2a písm. i) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 44 odst. 1 zákona o auditorech subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále v zákoně o auditorech stanoveno jinak. Ve smyslu § 44 odst. 3 zákona o auditorech výbor pro audit zejména a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě, a e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. Při splnění podmínek stanovených v § 44 odst. 6 zákona o auditorech nemusí mít investiční společnosti výbor pro audit zřízen, pokud funkci výboru pro audit plní kontrolní orgán. Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., tyto podmínky splňuje, přičemž orgánem, který plní funkce výboru pro audit, je dozorčí rada. Dozorčí rada pracuje ve složení – Werner Kretschmer – předseda, Stefano Pregnolato – člen, Paolo Iannone – člen.

  Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.:

  Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., je jako obchodník s cennými papíry subjektem veřejného zájmu podle § 2a písm. g) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 44 odst. 1 zákona o auditorech subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit, není-li dále v zákoně o auditorech stanoveno jinak. Ve smyslu § 44 odst. 3 zákona o auditorech výbor pro audit zejména a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, systémů řízení rizik a vnitřního auditu a , c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb auditované osobě, a e) doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. Při splnění podmínek stanovených v § 44 odst. 6 zákona o auditorech nemusí mít obchodník s cennými papíry výbor pro audit zřízen, pokud funkci výboru pro audit plní kontrolní orgán. Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., tyto podmínky splňuje, přičemž orgánem, který plní funkce výboru pro audit, je dozorčí rada. Dozorčí rada pracuje ve složení – Werner Kretschmer – předseda, Stefano Pregnolato – člen, Jiří Kunert – člen.

  Zpracovaly společnosti skupiny Amundi v České republice.

  info@pioneer.cz

  V Praze 3. července 2017