Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*

Amundi CR - zajištěný fond 2

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008472701,   Číslo fondu: 009
  Dluhopisový fond

Ke dni 6.6.2013 tento fond zanikl sloučením. Bližší informace naleznete níže.Podle § 100m odst. 1 zákona o kolektivním investování Česká národní banka udělila společnosti Pioneer investiční společnost, a. s. povolení ke sloučení podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – zajištěný fond 2“) s přejímajícím podílovým fondem Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – Sporokonto“), přičemž statut přejímajícího podílového fondu se nemění.Podle § 100r odst. 1 zákona o kolektivním investování se podílníci podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, který se sloučením zrušuje, stávají podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer – Sporokonto, a to ke dni 6. června 2013, který byl stanoven jako rozhodný den sloučení.Výměna podílových listů (dále jen „PL“) fondu Pioneer – zajištěný fond 2 za PL fondu Pioneer – Sporokonto byla provedena dne 12.6.2013, a to v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na PL ke dni 6. červnu 2013 jako dni zrušení fondu Pioneer – zajištěný fond 2.Platby zasílané na původní bankovní účet pro investice do fondu Pioneer – zajištěný fond 2 č. 100 217 5888 / 2700 budou přijímány pouze do 31. prosince 2013 (včetně). Nezapomeňte si prosím změnit své bankovní příkazy - číslo bankovního účtu pro investice do fondu Pioneer – Sporokonto je 205 461 003 / 2700.V případě investic prostřednictvím původního bankovního účtu pro investice budou bez dalšího vydávány podílové listy fondu Pioneer – Sporokonto.V případě žádostí o jednorázový i pravidelný zpětný odkup podílových listů fondu Pioneer – zajištěný fond 2 budou bez dalšího odkupovány podílové listy fondu Pioneer –Sporokonto.Pro další informace kontaktujte Klientské centrum Pioneer Investments na bezplatné lince 800 118 844 se obraťte na svého osobního bankéře nebo finančního poradce.Oznámení o záměru sloučit podílový fond Pioneer – zajištěný fond 2 s podílovým fondem Pioneer – Sporokonto naleznete zde.


Rozhodnutí ČNB o povolení ke sloučení naleznete zde.


Statut přejímajícího podílového fondu Pioneer – sporokonto naleznete zde

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi