Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*

Amundi CR - růstový fond

Amundi CR - růstový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008470507,   Číslo fondu: 004
  Balancovaný fond s konzervativním portfoliem

Dne 30.9.2009 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky (dále jen „ČNB“) Č.j.: 2009/7448/570, Sp. 2009/784/571 ze dne 29.9.2009, jímž ČNB uděluje Pioneer investiční společnosti, a.s., členu bankovní skupiny UniCredit, IČ 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ: 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, povolení ke sloučení fondu Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – růstový fond“), s fondem Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Pioneer – obligační fond“).

Podílníci fondu Pioneer – růstový fond se stali podílníky fondu Pioneer – obligační fond uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci výše uvedeného rozhodnutí ČNB. Ke dni sloučení došlo ke zrušení fondu Pioneer – růstový fond. Výměna podílových listů (dále jen „PL“) fondu Pioneer – růstový fond za PL fondu Pioneer – obligační fond byla provedena dne 7.1.2010, a to v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na PL ke dni 30.12.2009 jako dni zrušení fondu Pioneer – růstový fond.

Původní bankovní účet pro investice do fondu Pioneer – růstový fond je do odvolání bankovním účtem pro investice do fondu Pioneer – obligační fond. V případě investic prostřednictvím původního bankovního účtu pro investice do fondu Pioneer – růstový fond budou bez dalšího vydávány podílové listy fondu Pioneer – obligační fond.

V případě žádostí o jednorázový i pravidelný zpětný odkup podílových listů fondu Pioneer – růstový fond budou bez dalšího odkupovány podílové listy fondu Pioneer – obligační fond.

Podílníci fondu Pioneer – obligační fond, kteří získali podílové listy fondu Pioneer – obligační fond v rámci výše popsané výměny za podílové listy fondu Pioneer – růstový fond, budou o realizaci výměny a dalších výše uvedených skutečnostech informováni v rámci výpisu o operaci, který bude v průběhu měsíce ledna 2010 odeslán na adresu vedenou pro podílníka v systému vedení registru.

Pro další informace kontaktujte Klientské centrum Pioneer Investments na bezplatné lince 800 313 663 se obraťte na svého osobního bankéře nebo finančního poradce.

Úplné znění Oznámení o sloučení fondů uveřejněného dne 30.10.2009 v Hospodářských novinách naleznete zde.
Rozhodnutí ČNB o povolení ke sloučení naleznete zde.
Statut přejímajícího podílového fondu Pioneer – obligační fond naleznete zde .

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi