Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond 2016

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0551346850,   Číslo fondu: 21700
  Dluhopisový fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Luxembourg S.A.
Místo obchodní registraceLucembursko
Investiční zaměřeníDluhopisový fond
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Agent a klientské centrum:Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu15.6.2011
Poplatek při zpětném odkupu (v případě zpětného odkupu před ukončením fondu dne 30.12.2016)1,50%
ISIN (kat. A, distribuované ročně)LU0551346850
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)Podfond je uzavřen pro nové investice
Cenný papírobdoba podílového listu zaknihovaného na jméno

*Jedná se o ceník skupiny Amundi a může se lišit od ceníku oprávněného distributora.


Fond je jedním z podfondů podílového fondu Amundi Funds II. Amundi Funds II je zahraniční osobou kolektivního investování („Fond Commun de Placement“) založenou podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Amundi Funds II jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.

Charakteristika Fondu

Podfond patří do skupiny dluhopisových podfondů a jeho cílem je dosahovat výnosů a zhodnocení kapitálu ve středním až dlouhém období převážně díky investování do následujícího diverzifikovaného portfolia:
- Korporátní pohledávky na rozvíjejících se trzích a dluhové nástroje denominované v jakékoli měně. Splatnost těchto nástrojů bude v zásadě odpovídat době splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice).
- Nástroje peněžního trhu se zbývající dobou splatnosti maximálně 12 měsíců.
- Pohledávky a dluhové nástroje vydané jakoukoli vládou nebo nadnárodním orgánem, místními úřady nebo mezinárodními veřejnými orgány. Snahou Podfondu bude docílit výraznou diverzifikaci do doby splatnosti.
Podfond může investovat do cenných papírů denominovaných v jakékoli měně za předpokladu, že navázání na jiné měny než euro bude zpětně zajištěno eurem.

Investiční tým

Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond 2016 řídí Greg Saichin. Greg je vedoucí týmu pro dluhopisy s vysokým výnosem a dluhopisy globálních rozvíjejících se trhů. Greg je také senior portfolio manažer odpovědný za veškeré dluhopisové fondy zaměřené na rozvíjející se trhy řízené z investičního centra Pioneer Investments v Dublinu. Greg pracoval s rozvíjejícími se trhy po celou dobu své kariéry. S nástupem evropských dluhopisů s vysokým výnosem jako třídou aktiv se jeho oblast specializace v roce 2000 rozrostla za účelem pokrytí sektoru dluhopisů s nižším než investičním stupněm.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi