Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
  
 
 

Čísla fondů Pioneer

Ceny fondů e-mailem nebo SMS

Aktuální ceny vybraných fondů

*

Amundi Funds II - Emerging Markets Corporate Bond 2016

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0551346850,   Číslo fondu: 21700
  Dluhopisový fond

Základní údaje

Obhospodařovatel fonduAmundi Luxembourg S.A.
Místo obchodní registraceLucembursko
Investiční zaměřeníDluhopisový fond
Kontaktní bankaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Agent a klientské centrum:Amundi Czech Republic Asset Management, a. s.
Zahájení výpočtu vlastního kapitálu15.6.2011
Poplatek při zpětném odkupu (v případě zpětného odkupu před ukončením fondu dne 30.12.2016)1,50%
ISIN (kat. A, distribuované ročně)LU0551346850
Číslo fondu (pro indentifikaci investice)Podfond je uzavřen pro nové investice
Cenný papírobdoba podílového listu zaknihovaného na jméno

*Jedná se o ceník skupiny Amundi a může se lišit od ceníku oprávněného distributora.


Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování („Fond Commun de Placement“) založenou podle právního řádu Lucemburska. Cenné papíry podfondů Pioneer Funds jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS) v režimu evropského pasu.

Charakteristika Fondu

Podfond patří do skupiny dluhopisových podfondů a jeho cílem je dosahovat výnosů a zhodnocení kapitálu ve středním až dlouhém období převážně díky investování do následujícího diverzifikovaného portfolia:
- Korporátní pohledávky na rozvíjejících se trzích a dluhové nástroje denominované v jakékoli měně. Splatnost těchto nástrojů bude v zásadě odpovídat době splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice).
- Nástroje peněžního trhu se zbývající dobou splatnosti maximálně 12 měsíců.
- Pohledávky a dluhové nástroje vydané jakoukoli vládou nebo nadnárodním orgánem, místními úřady nebo mezinárodními veřejnými orgány. Snahou Podfondu bude docílit výraznou diverzifikaci do doby splatnosti.
Podfond může investovat do cenných papírů denominovaných v jakékoli měně za předpokladu, že navázání na jiné měny než euro bude zpětně zajištěno eurem.

Investiční tým

Pioneer Funds – Emerging Markets Corporate Bond 2016 řídí Greg Saichin. Greg je vedoucí týmu pro dluhopisy s vysokým výnosem a dluhopisy globálních rozvíjejících se trhů. Greg je také senior portfolio manažer odpovědný za veškeré dluhopisové fondy zaměřené na rozvíjející se trhy řízené z investičního centra Pioneer Investments v Dublinu. Greg pracoval s rozvíjejícími se trhy po celou dobu své kariéry. S nástupem evropských dluhopisů s vysokým výnosem jako třídou aktiv se jeho oblast specializace v roce 2000 rozrostla za účelem pokrytí sektoru dluhopisů s nižším než investičním stupněm.

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi