Homepage    O nás ve světě    Vyhledávání    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

*

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ

BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

  Místo obchodní registrace: Česká republika,   ISIN: CZ0008473899,   Číslo fondu: 006
  Balancovaný fond nadací s vyšším podílem dluhopisů

Denní informace k 26.5.2019

Cena 1 podílového listu (k 23.5.2019) 0,9817 Kč
Cena 1 podílového listu s dividendou (k 23.5.2019) 1,4377 Kč

Informace k 16.5.2019 (14-ti denní perioda)

Cena 1 podílového listu (k 16.5.2019) 0,9825 Kč
Cena 1 podílového listu s dividendou (k 16.5.2019) 1,4389 Kč
Celkový vlastní kapitál (k 16.5.2019) 218,61 mil. Kč

* Informace o ceně a celkovém vlastním kapitálu jsou uveřejňovány jednou týdně každé pondělí. Portfolio fondu je oceňováno jednou týdně.

Vývoj ceny podílového listu v CZK od jeho založeníVyplacené dividendy

datum dividenda
11.1.2018 0 Kč
5.1.2017 0.0113 Kč
7.1.2016 0.0043 Kč
8.1.2015 0.0197 Kč
9.1.2014 0.0117 Kč
10.1.2013 0.0445 Kč
5.1.2012 0.0165 Kč
6.1.2011 0.0198 Kč
7.1.2010 0.0157 Kč
3.1.2008 0.0071 Kč
11.1.2007 0.0233 Kč
5.1.2006 0.0278 Kč
6.1.2005 0.0337 Kč
2.1.2004 0.0169 Kč
2.1.2003 0.04389 Kč
4.4.2002 0.049 Kč
21.6.2001 0.044 Kč

Výkonnost fondu k 23.5.2019

(uváděna v CZK)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 26.11.1999 43,77% 1,88%
za posledních 5 let 0,24% 0,05%
za poslední 3 roky −0,03% −0,01%
za poslední 2 roky −2,28% −1,15%
za poslední rok −0,90%  
za posledních 6 měsíců 1,04%  
za poslední 3 měsíce 0,75%  
za poslední 1 měsíc −0,08%  
od začátku roku 1,93%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi