Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
15.11.2019 774,08 Kč 0,2487%
Amundi CR - akciový fond
15.11.2019 1,1398 Kč 0,6091%
Amundi CR - obligační plus
15.11.2019 1,2344 Kč 0,0649%
Amundi Fund Solutions - Conservative
15.11.2019 1293,32 Kč 0,0348%
Amundi Fund Solutions - Balanced
15.11.2019 1282,48 Kč 0,0765%
Nastavení...
*

Amundi Funds II - European Equity Target Income

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU1028965215,   Číslo fondu: 12200
EUR_D CZK_Hedged_D EUR CZK_Hedged
  Akciový fond

Denní informace k 7.6.2019

Aktuální informace představují denní údaje o fondu - kategorie A, vyplácející dividendu (distribuovanou pololetně), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 1021,03 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK_Hedged_D od jeho založeníCílovaná dividenda pro rok 2018 - 6,75 %

Vyplacené dividendy

datum dividenda
27.7.2018 40.7805 Kč
26.1.2018 41.818 Kč
26.7.2017 41.8179 Kč
26.1.2017 46.1362 Kč
26.7.2016 46.1363 Kč
29.1.2016 42.8921 Kč
28.7.2015 40.2114 Kč
27.1.2015 20.4938 Kč
28.7.2014 47.81875 Kč

Výkonnost fondu k 7.6.2019

(uváděna v CZK_Hedged_D)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 28.2.2014 0,01% 0,00%
za posledních 5 let −3,27% −0,66%
za poslední 3 roky −2,45% −0,82%
za poslední 2 roky −11,28% −5,81%
za poslední rok −6,50%  
za posledních 6 měsíců 2,25%  
za poslední 3 měsíce 1,04%  
za poslední 1 měsíc −0,55%  
od začátku roku 4,79%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi