Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
16.10.2019 767,48 Kč 0,3163%
Amundi CR - akciový fond
16.10.2019 1,0980 Kč −0,2634%
Amundi CR - obligační plus
16.10.2019 1,2360 Kč −0,2502%
Amundi Fund Solutions - Conservative
16.10.2019 1289,36 Kč −0,0744%
Amundi Fund Solutions - Balanced
16.10.2019 1265,49 Kč −0,0458%
Nastavení...

*

Amundi Funds II - Euro Short-Term

Amundi Funds II - dluhopisový - Euro, s krátkou dobou splatnosti

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0132198937,   Číslo fondu: 335
  Fond krátkodobých dluhopisů

TATO TŘÍDA FONDU NENÍ SOUČÁSTÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Poslední stanovená cena fondu (k 22.3.2019)

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 6,78 $

Vývoj ceny podílového listu v USD od jeho založeníVýkonnost fondu k 22.3.2019

(uváděna v USD)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 2.5.2002 41,25% 2,06%
za posledních 5 let −22,78% −5,04%
za poslední 3 roky −3,42% −1,15%
za poslední 2 roky 1,35% 0,67%
za poslední rok −9,72%  
za posledních 6 měsíců −4,91%  
za poslední 3 měsíce −1,45%  
za poslední 1 měsíc −0,44%  
od začátku roku −1,45%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi