Homepage    Kontakt
 
 

Aktuální ceny vybraných fondů

Amundi Fund Solutions - Diversified Growth
14.8.2019 751,87 Kč −0,1408%
Amundi CR - akciový fond
15.8.2019 1,0396 Kč −0,2112%
Amundi CR - obligační plus
15.8.2019 1,2356 Kč −0,1777%
Amundi Fund Solutions - Conservative
14.8.2019 1271,47 Kč 0,0386%
Amundi Fund Solutions - Balanced
14.8.2019 1231,36 Kč −0,1524%
Nastavení...

*

Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity

Amundi Funds II - evropský akciový - rozvíjející se trhy a Středomoří

  Místo obchodní registrace: Lucembursko,   ISIN: LU0510268534,   Číslo fondu: 114
CZK EUR USD
  Akciový fond

Denní informace k 13.6.2019

Aktuální informace představují denní údaje o fondu, kategorie A a nevyplácející dividendu (non-distrib.), která je v ČR nabízena.

Cena 1 podílového listu 463,64 Kč

Vývoj ceny podílového listu v CZK od jeho založeníVýkonnost fondu k 13.6.2019

(uváděna v CZK)

  kumulativní roční (p.a.)
od založení 1.6.2010 1,04% 0,11%
za posledních 5 let −0,61% −0,12%
za poslední 3 roky 19,22% 6,03%
za poslední 2 roky 4,47% 2,21%
za poslední rok 9,04%  
za posledních 6 měsíců 13,80%  
za poslední 3 měsíce 10,44%  
za poslední 1 měsíc 9,37%  
od začátku roku 18,71%  

Důležité upozornění:

Uvedené informace nepředstavují poradenství, investiční doporučení ani analýzu investičních příležitostí a nezohledňují individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivým investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí do podílových listů je vždy spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investice a výnosů z ní, rovněž není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Míra očekávaného výnosu investičních nástrojů souvisí s mírou podstupovaného investičního rizika. Návratnost původně investované částky není v žádném případě zaručena. Investor nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Objemy investic a rozložení portfolia do sektorů a zemí se mohou měnit. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech zákazníka a může se měnit. Názvy zahraničních fondů uvedené v českém jazyce zpravidla představují jejich marketingové označení pro Českou republiku.

Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Poučení o rizicích na adrese www.pioneer.cz/pouceni_o_rizicich.pdf.

Zveřejňované ekonomické údaje o výkonnosti fondů reflektují vliv skutečných provizí, odměn a dalších poplatků hrazených fondem. Struktura poplatků souvisejících s konkrétní investicí plyne z prospektu (statutu).

Informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů, jsou dostupné v materiálu Informace pro zákazníky pro příslušnou investiční službu nebo produkt.

Dostupné dokumenty a informace nejsou určeny americkým osobám a nejsou zamýšleny pro seznámení nebo použití jakoukoli osobou, ať již se jedná o kvalifikovaného investora, či nikoli, z jakékoli země nebo jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.

Dříve, než se rozhodnete investovat; seznamte se s příslušným statutem českých fondů skupiny Amundi, který lze získat zdarma v sídle společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika, případně s příslušným prospektem zahraničních fondů, rovněž se seznamte s aktuálním zněním obchodních podmínek, Informací pro zákazníky a s ceníkem příslušným pro Vámi zvolený produkt a, zejména v případě zahraničních fondů, se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky a s manažerskými pravidly a s podmínkami pro ČR. Všechny dokumenty lze zdarma získat na bezplatné lince Klientského centra Amundi v ČR 800 118 844, info@pioneer.cz nebo na www.pioneer.cz nebo na www.amundi.cz.

Amundi Czech Republic Asset Management, a. s., společnost skupiny Amundi