Nový název fondu Pioneer Trust

18.02.2004

Dne 18. 2. 2004 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry České republiky o schválení změny statutu fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond. Změny statutu vyplývají z převodu obhospodařování podílového fondu ze společnosti Pioneer česká investiční společnost, a.s., na společnost ŽB - Trust, investiční společnost, a.s. Nový název fondu zní: Živnobanka - dynamický fond, investiční společnosti ŽB - Trust, a.s., otevřený podílový fond. Dále se ve statutu mimo jiné mění údaje týkající se obhospodařovatele a depozitáře. Manažerem portfolia fondu zůstává Petr Zajíc. Investiční strategie fondu je také beze změny.

V předchozích zprávách jsme Vás informovali o probíhajících krocích integračních aktivit v rámci skupiny Pioneer Investments v ČR. Výše uvedené změny statutu jsou v souladu s plánem integrace a tudíž v souladu se změnou obhospodařovetale fondu Pioneer Trust (nyní Živnobanka - dynamický fond) a se začleněním fondu do Rodiny fondů Živnobanka. Vedle převodu obhospodařování fondu probíhají aktivity vedoucí ke sloučení obou výše uvedených investičních společností během roku 2004. Vedením tohoto procesu byl jediným akcionářem pověřen Roman Pospíšil, generální ředitel společností Pioneer česká investiční společnost, a.s., a ŽB - Asset Management, a.s. Podrobnější informace k procesu sloučení naleznete v klientském časopise KORUNA.