Integrace investičních aktivit skupiny UniCredito Italiano na českém trhu

9.1.2004

Již v posledním vydání Koruny jsme informovali o změnách, které v naší společnosti probíhají v souvislosti s plánovanou fúzí s ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., a ŽB – Asset Management, a.s. Od té doby změny pokročily dál.

Došlo ke změně statutu našeho fondu Pioneer Trust, Pioneer česká investiční společnost, a.s. - otevřený podílový fond, který nabyl platnosti dne 9. ledna 2004. Změny se týkají podmínek investování, např. minimálních výší první a následné investice a při odkupu podílových listů. Dále se mění výše prodejních poplatků. K těmto úpravám došlo právě z důvodu zahájení integračních aktivit. Aktuální znění statutu fondu je k dispozici na tomto místě.

Dne 7. ledna 2004 se Pioneer Global Asset Management stal jediným akcionářem společnosti ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., a to v souladu s předchozím souhlasem příslušných orgánů PGAM i Živnostenské banky, a.s., jako dosavadního akcionáře ŽB-Trust, investiční společnost, a.s.

Uskutečněním této transakce mohlo dojít k dalšímu kroku. Dne 9. ledna 2004 bylo v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry převedeno obhospodařování podílového fondu Pioneer Trust na společnost ŽB - Trust, investiční společnost, a.s. V Koruně jsme vysvětlovali důvody a příčiny tohoto převodu (viz. Koruna).

V návaznosti představenstvo společnosti ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., na rozhodlo dne 9. ledna 2004 podle § 13 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, o pozastavení odkupování podílových listů fondu Pioneer Trust z důvodu nutnosti realizovat technické kroky související s převodem obhospodařování fondu. Odkupování podílových listů bude obnoveno v nejkratším možném termínu tak, aby procesem převodu obhospodařování nebyla dotčena práva a právem chráněné zájmy podílníků.

Snažíme se zatížit klienty co nejméně tímto procesem. Investice podílníků fondu nebudou změnou obhospodařovatele nijak dotčeny. Činíme vše tak, aby z procesu slučování pro podílníka nevyplývaly žádné specifické administrativní a technické úkony. Veškerou administrativní a technickou zátěž ponese stávající i nový obhospodařovatel našeho fondu.

Pro zachování pohodlí stávajících podílníků Pioneer Trustu zůstávají informace o fondu i na těchto stránkách, přičemž reflektují již aktuální změny. Poskytovatelem těchto informací se stává společnost ŽB – Trust, investiční společnost, a.s. Informace o Pioneer Trustu pak budete nacházet především na webových stránkách www.zbtrust.cz.

V případě dotazů se laskavě obracejte na společnost ŽB - Trust, investiční společnost, a.s., Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, bezplatná linka 800 118844, zbtrust@zbtrust.cz a nadále na Pioneer česká investiční společnost, a.s., Na Rybníčku 5, 120 00 Praha 2, bezplatná linka 800 313663, info@pioneer.cz.

S pozdravem
Redakce webových stránek