Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) dne 29.12.2009 ve 15:15 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů:

- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

- Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond,

(dále též jen „Fondy“), včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a jejich zveřejňování.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů je sloučení Fondů, které proběhne ke dni 30.12.2009.

Ke dni sloučení se podílníci fondu Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „zanikající fond“) stanou podílníky fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „přejímající fond“).

Ke dni sloučení Fondů se zrušuje fond Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond.

K pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů dochází s účinností od okamžiku rozhodnutí, tj. 29.12.2009 15:15 hod., do dokončení výměny podílových listů zanikajícího fondu za podílové listy přejímajícího fondu, kdy se předpokládá, že výměna bude dokončena do 11.1.2010.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů se vztahuje i na podílové listy Fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů a u nichž nedošlo k vypořádání obchodu, nebo (ii) během doby pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá, resp. odkoupí podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.