Oznámení o záměru sloučení fondů

Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) tímto informuje podílníky podílového fondu Pioneer – růstový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – růstový fond“) a podílníky podílového fondu Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – obligační fond“),

o svém záměru sloučit podílový fond Pioneer – růstový fond s podílovým fondem Pioneer –obligační fond.

Podle článku XII. statutu podílového fondu Pioneer – růstový fond a statutu podílového fondu Pioneer – obligační fond budou investoři o záměru sloučení podílových fondů informováni 3 měsíce před zahájením příslušného správního řízení, směřujícího k udělení povolení ke sloučení podílových listů, a to na WWW.PIONEERINVESTMENTS.CZ

V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Společnost rozhodnutí České národní banky, kterým bylo uděleno povolení ke sloučení podílových fondů a statut přejímajícího podílového fondu, na WWW.PIONEERINVESTMENTS.CZ, a to do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Podílníci podílového fondu Pioneer - růstový fond, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer - obligační fond uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení.

V Praze dne 21.4.2009