Sloučení podfondu PF - French Equity s podfondem PF - Euroland Equity

Dne 28. července 2006 nabyde účinnosti rozhodnutí představenstva manažerské společnosti Pioneer Funds o sloučení podfondu Pioneer Funds – French Equity s podfondem Pioneer Funds – Euroland
Equity.

Představenstvo Pioneer Asset Management S.A., manažerské společnosti („Manažerská společnost“) se rozhodlo provést toto sloučení za účelem dosažení trvalého zlepšování a posilování podfondů prodávaných v rámci zastřešujícíhi fondu Pioneer Funds.
Investiční strategie těchto dvou podfondů jsou slučitelné do té míry, že oba podfondy investují alespoň dvě třetiny svých čistých aktiv do diverzifikovaného portfolia akcií a akciových cenných papírů.

Investice stávajících podílníků podfondu PF - French Equity budou převedeny do PF - Euroland Equity ke dni 28.7.2006, pokud podílnící neuplatní do té doby zpětný odkup investice.

Podrobné oznámení o průběhu a způsobu výměny bylo podílníkům fondu PF - French Equity rovněž zasláno.

Pioneer Investments, Praha