Pioneer investiční společnost, a.s. - Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 19.12.2016 v 10.15 hod. Rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. Zák. Č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, takto:


s účinností: od 0.00 hod dne 3. 1. 2017 do 24.00 hod dne 5. 1. 2017:

- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

(dále jen „Fondy“)

dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů.


Ke všem obchodním dnům v rámci pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů.


Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, zejména pak z těchto důvodů:

1. kontrola účetnictví Fondů ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku fondů;
2. zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2016, která představuje časově náročný proces především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů činěných ze strany depozitáře;
3. uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;
4. v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech Fondů.
Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů se vztahuje I na podílové listy fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal před okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování podílových listů pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání podílových listů.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude pátek 6. 1. 2017.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. A) zákona č. 240/2013 Sb. Tak, že zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 19. prosince 2016 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2016, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2017.

Pioneer Investments, Praha