Změny v dokumentaci k produktům Pioneer Investments
platné od 1. ledna 2016


Vážení klienti,
dovolujeme si Vás tímto informovat, že z rozhodnutí společnosti Pioneer Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“), dojde s účinností od 1. ledna 2016 k níže uvedenému doplnění a úpravě Všeobecných obchodních podmínek Pioneer Investments (dále jen „VOP“), Obchodních podmínek společnosti Pioneer Asset Management, a.s., pro obhospodařování (dále jen „OPAM“), Informací pro zákazníky Pioneer Investments („dále jen IPZ“) a Informací pro zákazníky obhospodařování (dále jen “IPZAM”).


Dovolte, abychom Vás ujistili, že k těmto úpravám v dokumentaci Společnost přistoupila především v zájmu zachování maximální transparentnosti vůči Vám, našim váženým klientům, a výhradně v souladu s platnými českými a evropskými právními předpisy v dané oblasti.


Informace o předávání informací daňové správě

Doplnění souhlasu klienta týkajícího se oznamování dle společného standardu pro oznamování (CRS) do odstavce 8.9. VOP a odstavce 10.9. OPAM ve znění:
„Klient prohlašuje, že si je vědom existence Společného standardu pro oznamování (dále jen „CRS“), který obsahuje standardy pro oznamování a náležitou péči, jakožto základu automatické výměny informací v oblasti daní Klient v této souvislosti souhlasí, že Společnost bude vyměňovat osobní údaje se správci daně a jinými vnitrostátními orgány, které je pak dále poskytnou daňovým úřadům v jurisdikci jiných států. Požadavky na CRS platí pro nové finanční účty otevřené od 1. ledna 2016, dále je povinností Společnosti doplnit příslušné údaje u již existujících účtů, a to během následujícího jednoho roku, případně dvou let, v závislosti na typu již existujícího účtu.“

Doplnění textu IPZ a IPZAM o následující informace k Zákonu FATCA:
12.3.1 FATCA (14.3.1 v IPZAM)
Zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“)), přijatý ve Spojených státech amerických, požaduje, aby Společnost nebo Fond (prostřednictvím Společnosti) získal o svých investorech jisté údaje totožnosti a případně je poskytl americkému federálnímu daňovému úřadu (US Internal Revenue Service). Pod podmínkou určitých přechodných pravidel budou investoři, kteří Společnosti nebo jejím zástupcům neposkytnou požadované informace, podléhat 30% srážkové dani z obdržených distribucí a z výnosů z jakéhokoliv prodeje nebo nakládání s nimi. Jakékoliv uvalené srážkové daně budou ošetřeny jako distribuce investorům, kteří požadované informace neposkytli. Podíly těchto investorů budou zpravidla i podléhat povinnému zpětnému odkupu. FATCA se stala součástí právního řádu České republiky na základě Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act a zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní („Zákon FATCA“). Ve smyslu naplnění požadavků Zákona FATCA je Společnost povinna zejména shromažďovat, zpracovávat a oznamovat příslušné údaje správci daně.

Doplnění textu IPZ a IPZAM o následující informace k CRS (GATCA):
12.3.2 CRS (GATCA) (14.3.2 v IPZAM)
Společný standard pro oznamování (dále jen „CRS“) obsahuje standardy pro oznamování a náležitou péči, jakožto základu automatické výměny informací v oblasti daní. CRS je standard vytvořený v rámci OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj). Jedná se o požadavky kladené na finanční instituce (mj. i Společnost), které finančním institucím stanovily postupy tzv. náležité péče o klienty, včetně zjišťování a vyhodnocování informací, a které mají pomoci finančním správám v boji s daňovými úniky. Předpokládá se, že právě finanční instituce disponují, či by měly disponovat, informacemi o svých klientech, v kontextu CRS především nerezidentech, které budou v budoucnu předávány mezi finančními správami zemí zapojených do CRS. Ve smyslu naplnění požadavků dle CRS je Společnost povinna zejména shromažďovat, zpracovávat a oznamovat příslušné údaje správci daně.
CRS vychází z principů amerického zákona FATCA, ovšem hlavním principem CRS je daňové rezidenství a daňové identifikační číslo (DIČ), případně Tax Identification Number (TIN). Předmětem oznamování pak budou zejména údaje o právnických a fyzických osobách se sídlem v jiné jurisdikci (nerezidentech), kteří jsou majiteli finančních účtů. Informace o těchto finančních účtech budou vyměňovány vzájemně mezi daňovými úřady jednotlivých zemí prostřednictvím lokálních finančních institucí.
Požadavky na CRS platí pro nové finanční účty otevřené od 1. ledna 2016, přičemž je povinností Společnosti doplnit příslušné údaje u již existujících účtů, a to během následujícího jednoho roku, případně dvou let, v závislosti na typu již existujícího účtu.
V říjnu 2015 byl otevřen v rámci webové stránky OECD portál o automatické výměně informací – adresa: www.oecd.org/tax/automatic-exchange. Na této stránce je k dispozici komplexní přehled v oblasti automatické výměny informací, obzvláště s přihlédnutím k CRS. Dále je na této stránce k dispozici rovněž přehled legislativy a směrnic, které národní jurisdikce přijaly pro účely implementace CRS. Také je zde uvedena informace o DIČ (TIN) a pravidlech daňové rezidence za účelem pomoci poplatníkům a finančním institucím, aby splnili své závazky vyplývající z CRS.
Seznam zúčastněných jurisdikcí pro účely CRS lze pak nalézt zde:
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

Úplné znění výše uvedených dokumentů platných od 1. ledna 2016 (VOP, OPAM, IPZ, IPZAM) je Vám k dispozici zde.


Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer Asset Management, a.s.