Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů

Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 4. 12. 2015 v 15:15 hod. rozhodlo v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů v případě Českých fondů Pioneer Investments a Fondů nadací včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů těchto fondů a jejich zveřejňování, a to:

1. s účinností: od 29. 12. 2015 do 5. 1. 2016 včetně pro:
- Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer – akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
(dále jen „Fondy“),
a
2. s účinností od 18. 12. 2015 do 6. 1. 2016 včetně pro:
- BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
- RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond
(dále jen „Fondy nadací“),

a

Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Posledním obchodním dnem v roce 2015, ke kterému bude určena aktuální hodnota podílových listů Fondů a ke kterému společnost vydá a odkoupí podílové listy Fondů je:


- pondělí 28. 12. 2015 pro Fondy
- čtvrtek 17. 12. 2015 pro Fondy nadací a fond Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020.

Plán odkupů v případě Českých fondů Pioneer Investments, s výjimkou Fondů nadací a fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, pro období od 28. 12. 2015 až do 6. 1. 2016:

Dne 28. 12. 2015:
Pravidelné odkupy a jednorázové odkupy, které mají být realizovány dne 28. 12. 2015, společnost zrealizuje
za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 28. 12. 2015. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu společnosti odeslány nejdříve 30. 12. 2015.

Období 29. 12. 2015 – 6. 1. 2016

Pravidelné odkupy, které mají být realizovány ve dnech 29. 12. 2015 – 6. 1. 2016, a jednorázové odkupy, doručené společnosti ve dnech 29. 12. 2015 – 6. 1. 2016, společnost zrealizuje

za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 6. 1. 2016. Platby za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu společnosti odeslány nejdříve dne 8. 1. 2016.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů je zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku.
Společnost níže blíže specifikuje důvody pro tzv. technickou přestávku:

1. kontrola účetnictví Fondů a fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku fondů;
2. zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31. 12. 2015, představuje časově náročný proces především z důvodu důkladné kontroly a rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů činěných ze strany depozitáře;
3. uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů a fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020, kontrola portfolií fondů po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově náročný proces;
4. v případě Fondů nadací, nastává proces kalkulace dividendy za rok 2015, která musí být schválena a zohledněna již před prvním výpočtem kurzu těchto fondů v roce 2016. Společnost má rovněž za nezbytné konstatovat, že z důvodu, že u Fondů nadací je NAV vypočítáváno na týdenní bázi, není společností vyhlášeno po celou dobu přestávky pouze jediné NAV;
5. v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci fondového kapitálu Fondů v novém období.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech fondů.
Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů fondů se vztahuje i na podílové listy fondů, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno.
Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude středa 6. 1. 2016.
Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů nadací a fondu Pioneer – Fond Investičních Příležitostí 7/2020 bude čtvrtek 7. 1. 2016.
Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů jednotlivých fondů.
Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 4. 12. 2015 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2015, a přejeme Vám mnoho úspěchů v roce 2016.

Pioneer Investments, Praha