Přejmenování Pioneer Funds - America

19.4.2006

Dne 19.4.2006 nabyl platnosti nový název pro podfond Pioneer Funds - America. Nový název fondu zní Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund. Cílem přejmenování je docílit lepší identifikaci podfondu pro investory vzhledem k jeho původu a primárnímu investičnímu zaměření na akcie společností působících v Spojených státech.

Současně došlo také okrajově k doplnění investiční strategie tohoto podfondu, aniž by však změnilo investiční strategii jako takovou. Podrobný popis strategie je uveden v dodatku Prospektu a manažerských pravidlech, který je tímto aktualizovaných také na našich internetových stránkách.