Změny v dokumentaci k produktům Pioneer Investments
platné od 19. října 2015


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že z rozhodnutí společnosti Pioneer Asset Management, a.s. (dále jen „Společnost“), dojde s účinností od 19. října 2015 k níže uvedeným změnám ve Všeobecných obchodních podmínkách Pioneer Investments (dále jen „VOP“) a Informacích pro zákazníky („dále jen IPZ“).

Dovolte, abychom Vás ujistili, že k těmto úpravám v dokumentaci Společnost přistoupila především v zájmu zachování maximální transparentnosti vůči Vám, našim váženým klientům, a výhradně v souladu s platnými právními předpisy v dané oblasti.

Změna v úhradě nákladů na příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Ve vloženém odstavci 7.8 VOP je upraven způsob úhrady nákladů souvisejících s povinností Klienta hradit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „GF OCP“) odlišně od pravidel pro úhradu ostatních nákladů, jak jsou popsána v odstavci 7.7 VOP.

Klient, pokud není v příslušném ceníku stanoveno jinak, již nebude hradit výdaje Společnosti související s jeho povinností hradit příspěvek do GF OCP. K datu účinnosti tohoto nového znění VOP Klient nebude mít uvedenou povinnost v případě žádného ze stávajících produktů Pioneer Investments.

V případě, že Klient v budoucnu bude povinen tyto náklady hradit, bude náklad na příspěvek do GF OCP i nadále splatný spolu s úplatou, ke které se vztahuje, a bude o něj snížena investovaná částka.

Upřesnění informací k nahrávání telefonických hovorů

V odstavcích 8.7 a 8.8 VOP a také v odstavci 12.1.16 IPZ byly upřesněny informace o nahrávání telefonických hovorů za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování jejich kvality pro Klienty. Společnost doplnila VOP a IPZ o tato vysvětlujících ustanovení proto, aby tu skutečnost, že telefonní hovory s Pioneer Investments mohou být nahrávány, stejně jako to, že mohou sloužit jako důkaz (zde zejména tehdy, pokud Společnost ověřuje Vaše smlouvy a pokyny), zdůraznila a předešla tomu, abyste takový přístup nechápali jako překvapující ve vztahu k plnění Vaší smlouvy. Odvolání se na obsah nahrávky Vaší komunikace s námi můžete samozřejmě využít i Vy.

Úplné znění výše uvedených dokumentů platných od 19. října 2015 (VOP, IPZ) je Vám k dispozici zde.


Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer Asset Management, a.s.