Oznámení o zahájení likvidace fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy

Vážení klienti,
Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) si tímto dovoluje informovat podílníky fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“), že v návaznosti na rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 26. června 2015 byla ke dni 15. července 2015 (dále jen „Den zrušení“) zahájena likvidace Fondu.
____________________________________________________________________________

Proč Společnost rozhodla o likvidaci Fondu?

Aktuální výkonnost Fondu ke dni 13.7.2015 dosáhla výše 14,44% od založení, tedy 3,33% p.a. Jak jsme již uvedli v předchozích oznámeních - s ohledem na současnou výši úrokových sazeb a dobu splatnosti Fondu v roce 2018 se domníváme, že Fond již dosáhl svého maxima a jeho další růstový potenciál je velmi nízký. Společnost se proto rozhodla umožnit všem podílníkům z Fondu bez poplatku vystoupit, realizovat dosažený zisk a hledat atraktivnější formu zhodnocení svých investic.
Bližší informace o důvodech pro likvidaci Fondu naleznete zde.

Jaký bude postup při zrušení Fondu s likvidací?

Společnost bude postupovat v souladu s § 375 - § 378 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a:

a) zpeněží majetek ve Fondu a splní dluhy ve Fondu do 6 měsíců ode dne zrušení Fondu;
b) vyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku ve Fondu a splnění dluhů ve Fondu;

Vzhledem k tomu, že veškerá aktiva v portfoliu Fondu již byla vyprodána, a aktuálně jej tvoří pouze hotovost, fakticky se tak bude jednat o splnění dluhů ve Fondu a následnou výplatu podílu na likvidačním zůstatku Fondu těm podílníkům, kteří ke Dni zrušení nepožádali o zpětný odkup z Fondu.
Tito podílníci budou Společností vyzváni k zaslání svých bankovních údajů za účelem vypořádání likvidačního zůstatku.

Jsou se zrušením Fondu spojeny mimořádné náklady s dopadem na stávající podílníky?

Jelikož portfolio Fondu již tvoří pouze hotovost, neočekává Společnost v souvislosti se zrušením Fondu mimořádné náklady s dopadem na podílníky, kteří možnosti předčasného zpětného odkupu nevyužili. Po dokončení všech prodejů a formální likvidace obdrží podílníci peněžní prostředky v aktuální tržní hodnotě podílového listu ke Dni zrušení. Tato částka může být mírně vyšší či nižší než současná hodnota podílového listu, nikoliv však významně.

Co se stane, pokud podílník Společnosti neposkytne bankovní údaje pro výplatu likvidačního zůstatku?

V případě, že klient nedoručí formulář „Žádost o zpětný odkup“ s bankovním spojením pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku ve Fondu, bude takový podíl v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb. převeden do úschovy.

Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem

Pioneer investiční společnost, a.s.