Oznámení o plánovaném zrušení fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy

Vážení klienti,

Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) si tímto dovoluje informovat podílníky fondu Pioneer – zajištěný 2018 – rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) o svém záměru zrušit Fond s likvidací ke dni 15. července 2015.

K tomuto kroku Společnost přistoupila proto, že nedávné zrušení výstupního poplatku využila velká část podílníků ke zpětnému odkupu svých podílových listů a majetek Fondu tak klesl na úroveň, kdy již není možné zaručit dosažení investičního cíle Fondu. Náklady na správu by vzhledem k aktuální velkosti Fondu neúměrně zatěžovaly jeho výkonnost.
__________________________________________________________________________________

O zrušení Fondu s likvidací ke dni 15. července 2015 (dále jen „Den zrušení“) rozhodlo představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 26. června 2015. Bližší informace o důvodech pro zrušení Fondu naleznete zde.

Jaké možnosti mají podílníci Fondu?

Podílníci Fondu mohou prostřednictvím formuláře „Žádost o zpětný odkup“ požádat o předčasný zpětný odkup bez poplatku, přičemž Žádost musí být doručena do sídla Společnosti nejpozději ke Dni zrušení.

Co bude znamenat zrušení Fondu s likvidací v praxi?

V případě rozhodnutí o zrušení Fondu s likvidací postupuje Společnost v souladu s § 375 - § 378 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a:

a) zpeněží majetek ve Fondu a splní dluhy ve Fondu do 6 měsíců ode dne zrušení Fondu;
b) vyplatí podílníkům jejich podíly na likvidačním zůstatku do 3 měsíců ode dne zpeněžení majetku ve Fondu a splnění dluhů ve Fondu;

Fakticky se bude jednat o odprodej aktiv Fondu evidovaných ke Dni zrušení a o výplatu podílu na likvidačním zůstatku Fondu těm podílníkům, kteří ke Dni zrušení nepožádali o zpětný odkup z Fondu.
Tito podílníci budou Společností vyzváni k zaslání svých bankovních údajů za účelem vypořádání likvidačního zůstatku.

Jsou se zrušením Fondu spojeny mimořádné náklady s dopadem na stávající podílníky?

Jelikož aktiva Fondu tvoří pouze likvidní tituly, neočekává Společnost v souvislosti se zrušením Fondu mimořádné náklady s dopadem na podílníky, kteří možnosti předčasného zpětného odkupu nevyužijí. Po dokončení všech prodejů a formální likvidace obdrží podílníci peněžní prostředky v aktuální tržní hodnotě podílového listu ke Dni zrušení. Tato částka může být mírně vyšší či nižší než současná hodnota podílového listu, nikoliv však významně.

Děkujeme Vám za pochopení
S přátelským pozdravem


Pioneer investiční společnost, a.s.