Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů


Představenstvo Pioneer investiční společnosti, a.s. dne 26.11.2014 v 11:45 hod. rozhodlo
v souladu s ustanovením § 134 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech
a investičních fondech, o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů
otevřených podílových fondů v případě Českých fondů Pioneer Investments a
Fondů nadací
včetně stanovování aktuálních hodnot podílových listů Fondů a Fondů
nadací a jejich zveřejňování, a to s účinností: od 29.12.2014 do 5.1.2015 včetně -
pro České fondy Pioneer Investments, s výjimkou Fondů nadací, a od
19.12.2014 do 7.1.2015 včetně - pro Fondy nadací.
Posledním obchodním dnem v roce 2014, ke kterému bude určena aktuální
hodnota podílových listů Fondů a ke kterému společnost vydá a odkoupí
podílové listy Fondů je:

úterý 23.12.2014 pro České fondy Pioneer Investments

čtvrtek 18.12.2014 pro Fondy nadací.

Plán odkupů v případě českých fondů Pioneer Investments, s výjimkou Fondů
nadací, pro období od 23.12.2014 až do 6.1.2015

Období 23. 12. 2014

Pravidelné odkupy a jednorázové odkupy, které mají být realizovány dne 23. 12. 2014,
společnost zrealizuje

- za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 23. 12. 2014. Platby
za tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu společnosti odeslány
nejdříve 30. 12. 2014.

Období 27. 12. 2014 – 6. 1. 2015

Pravidelné odkupy, které mají být realizovány ve dnech 24. 12. 2014 – 5. 1. 2015, a
jednorázové odkupy, doručené společnosti ve dnech 27. 12. 2014 – 5. 1. 2015,
společnost zrealizuje

- za aktuální hodnotu podílových listů stanovenou ke dni 6. 1. 2015. Platby za
tímto způsobem odkoupené podílové listy budou z účtu společnosti odeslány nejdříve
dne 8. 1. 2015.

Důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací je
zejména zaměření zaměstnanců společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením
roku.

Společnost níže blíže specifikuje důvody pro tzv. technickou přestávku:


1. kontrola účetnictví Fondů, ve smyslu přípravy na roční účetní závěrku Fondů;
2. zpracování účetní závěrky a kalkulace fondového kapitálu ke dni 31.12.2014,
představuje časově náročný proces především z důvodu důkladné kontroly a
rekonciliací položek účetní závěrky. Tato časová náročnost se týká rovněž úkonů
činěných ze strany depozitáře;
3. uzavření účetních knih, provedení fixace portfolií Fondů, kontrola portfolií Fondů
po provedené fixaci, vytvoření nových počátečních stavů, kontrola nově
vytvořených počátečních stavů, přičemž dané úkony rovněž představují časově
náročný proces;
4. v případě Fondů nadací, nastává proces kalkulace dividendy za rok 2014, která
musí být schválena a zohledněna již před prvním výpočtem kurzu těchto Fondů
v roce 2015. Společnost má rovněž za nezbytné konstatovat, že z důvodu, že u 
těchto Fondů nadací je NAV vypočítáváno na týdenní bázi, není společností
vyhlášeno po celou dobu přestávky pouze jediné NAV;
5. v souvislosti s novým účetním obdobím dochází k vytvoření nových číselných
dokladových řad, založení nových účtů v účtovém rozvrhu, nastavení nových
parametrů a kontrole stávajících parametrů ve výpočtech nezbytných pro kalkulaci
fondového kapitálu Fondů v novém období.

Po řádném ukončení všech výše uvedených procesů a činností je možné zahájit činnosti a
procesy týkající se nového účetního období a s tím související výpočet kurzů všech
Fondů.

Zákaz vydávání nebo odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací se vztahuje i na
podílové listy Fondů a Fondů nadací, o jejichž vydání nebo odkoupení podílník požádal (i)
před pozastavením vydávání nebo odkupování podílových listů, nedošlo-li u nich ještě
k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo (ii) během doby, na kterou bylo vydávání
nebo odkupování podílových listů pozastaveno.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů bude úterý
6.1.2015.

Dnem obnovení vydávání a odkupování podílových listů Fondů nadací bude
čtvrtek 8.1.2015.

Společnost po obnovení vydávání a odkupování vydá podílové listy, jejichž vydávání a
odkupování bylo pozastaveno, za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání
a odkupování podílových listů Fondů a Fondů nadací.

Úplné znění zápisu ze zasedání představenstva Pioneer investiční společnosti, a.s. konaného dne 26.11.2014 naleznete zde.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v roce 2014 a přejeme Vám mnoho
úspěchů v roce 2015.

Pioneer Investments, Praha