Aktualizace statutů a Klíčových informací pro investory Českých fondů Pioneer Investments

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 22. července 2014 došlo k aktualizaci statutů a Klíčových informací pro investory Českých fondů Pioneer Investments.

Aktualizace pro klienty znamená především zjednodušení, sjednocení a zpřehlednění informačního obsahu statutů při současném celkovém přizpůsobení se novým právním předpis ům, zejména pak zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a jeho prováděcím předpisům.
V rámci jednotlivých statutů pak došlo k sjednocení znění obecných částí jednotlivých statutů, upřesnění výčtu nákladů, které nese každý fond v souladu se ZISIF, a odstranění vzájemně si odporujících ustanovení jednotlivých statutů,včetně odstranění zjevných rozporů a upřesnění v případě investičních politik jednotlivých fondů (odstranění neaplikovatelných limitů a zpřesnění ostatních). Dále pak byl upraven limit na měnové zajištění u fondu Pioneer – dynamický fond (s ohledem na aktiva ve fondu bylo rozhodnutí o měnovém zajištění cizoměnových pozic ve fondu přeneseno na společnost).
Charakteristika fondů, investiční cíle, rizikovost a výše přirážky ke kupní ceně se aktualizací nijak nemění.
Zároveň došlo k úpravě údajů, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci.
S aktuálním zněním statutů fondů a Klíčových informací pro investory se můžete seznámit na internetové adrese http://www.pioneer.cz/Dokumentace.asp

Pioneer Investments ČR