Oznámení o záměru sloučit podílový fond Pioneer – zajištěný fond 2 s podílovým fondem Pioneer – Sporokonto

Pioneer investiční společnost, a.s., IČ: 63078295, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049 (dále jen „Společnost“) tímto informuje podílníky podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – zajištěný fond 2“) a podílníky podílového fondu Pioneer – Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen „Pioneer – Sporokonto“),

o svém záměru sloučit podílový fond Pioneer – zajištěný fond 2 s podílovým fondem Pioneer –Sporokonto.

Podle článku 12. statutu podílového fondu Pioneer – zajištěný fond 2 a statutu podílového fondu Pioneer – Sporokonto budou investoři o záměru sloučení podílových fondů informováni 3 měsíce před zahájením příslušného správního řízení, směřujícího k udělení povolení ke sloučení podílových fondů, a to na WWW.PIONEERINVESTMENTS.CZ

V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Společnost rozhodnutí České národní banky, kterým bylo uděleno povolení ke sloučení podílových fondů, statut přejímajícího podílového fondu a oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu na WWW.PIONEERINVESTMENTS.CZ, a to do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Podílníci podílového fondu Pioneer - zajištěný fond 2, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer - Sporokonto uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, pokud nevyužijí svého práva na odkoupení podílových listů.


Odůvodnění:
Pioneer – zajištěný fond 2 patří mezi nejúspěšnější fondy Společnosti. Za dobu od svého vzniku dne 26.7.2007 se fondu podařilo dosáhnout skvělých výsledků. Opakovaně překonal výkonnostní hranici 5% a uzamkl atraktivní výnos pro podílníky. Kromě aktivní správy portfolio manažera k úspěchu fondu přispěla především vynikající výkonnost českých státních dluhopisů, které tvořily více než tři čtvrtiny portfolia.
Aktuální nízké výnosy státních dluhopisů však eliminují možnost jakékoliv alokace fondu Pioneer – zajištěný fond 2 do rizikových aktiv a tím snižují výnosový potenciál fondu do budoucna. Dosažený výnos fondu Pioneer – zajištěný fond 2 tedy odpovídá výši poslední zajištěné hodnoty a očekávaný výnos na konci současného zajišťovacího období bude pro podílníky téměř nulový.
Fond Pioneer – Sporokonto, fond velmi krátkých dluhopisů, má díky nižším nákladům a flexibilnější investiční politice v porovnání s fondem Pioneer – zajištěný fond 2 možnost lépe reagovat na změny tržního prostředí a dle názoru Společnosti tak představuje pro klienty vhodnou investiční alternativu. Fond Pioneer - Sporokonto je nejméně rizikovým, resp. nejkonzervativnějším fondem v nabídce Společnosti a lze jej tedy považovat za vhodný instrument i pro investory s konzervativním investičním profilem.
Ačkoliv statut fondu Pioneer – zajištěný fond 2 teoreticky umožňuje alokaci fondu do mnohem širšího okruhu aktiv, vzhledem k výše uvedenému popisu situace se bude durace portfolia fondu postupně posouvat na úroveň fondu Pioneer - Sporokonto, bez možnosti jakékoliv úpravy (reinvestice portfolia).

Pioneer Investments ČR