Oznámení pro podílníky fondů BALANCOVANÝ FOND NADACÍ a RŮSTOVÝ FOND NADACÍ

Představenstvo společnosti Pioneer investiční společnost, a.s., člena bankovní skupiny UniCredit, IČ: 63078295, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 (dále jen „Společnost“), rozhodlo o přeměně podoby podílových listů fondů BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond a RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále oba společně jen „Fond“). K přeměně podoby cenných papírů z listinné na zaknihovanou podobu podílových listů dochází na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 29.6.2012, kterým schválila aktuálně platný statut Fondu. Společnost přistupuje ke změně podoby podílových listů zejména z důvodu ekonomické výhodnosti, resp. nižších nákladů spojených se zaknihovanou podobou podílových listů a dále z důvodu sjednocení evidence s ostatními podílovými fondy obhospodařovanými Společností.


Dle článku 8.2. statutu Fondu bude vydávání podílových listů v listinné podobě ukončeno nejpozději ke dni 31.12.2012. Podílové listy v listinné podobě jsou vedeny v úschově u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. člena bankovní skupiny UniCredit, IČ: 64948242, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.
Vedení evidence podílových listů Fondu a seznamu podílníků Fondu, vydávání a odkupování podílových listů Fondu a vypořádávání veškerých požadavků klientů týkajících se nakládání s podílovými listy Fondu zajišťuje společnost Pioneer Asset Management, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, IČ: 25684558, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00 (dále jen „Pioneer Asset Management, a.s.“).

Dle článku 8.3. statutu Fondu dojde k vydávání podílových listů v zaknihované podobě ode dne 1.1.2013. Majitelé účtů vlastníka a majitelé účtů zákazníků vedených společností Pioneer Asset Management, a.s., v samostatné evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Majitelé účtů vlastníka vedených osobami vedoucími evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů uplatňují své požadavky na služby spojené s účtem a podílovými listy na něm vedenými prostřednictvím této osoby, nikoli prostřednictvím Společnosti jako emitenta. Ve vnitřní evidenci Společnosti jsou podílové listy vedeny na zvláštním účtu jako součást nadačního jmění nebo na zvláštním účtu jako součást ostatního majetku.


Ukončení lhůty pro odevzdání listinných podílových listů Fondu do sídla Společnosti je stanoveno nejpozději do 31.12.2012.“

Pioneer Investments